بازرسی از کانون های استان و شهرستان سمنان

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان سمنان اقای دکتر حافظی با کارکنان بسیج جامعه پزشکی استان، از کانون بیمارستان کوثر، کانون بیمارستان امیرالمومنین، کانون بیمارستان شفا، کانون مرکزبهداشت مهدیشهر، کانون مرکز

به مناسبت هفته بسیج اعزام تیم تک تخصصی به مناطق محروم و کم برخوردار روستای حسن آباد واقع در دامغان

بمناسبت هفته بسیج، بسیج جامعه پزشکی استان سمنان تیم تک تخصصی سه روزه را به مناطق محروم و کم برخوردار روستای حسن آباد واقع در دامغان اعزام کرد.

نشست شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه پزشکی استان سمنان

روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی استان سمنان؛

 نشست شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه پزشکی استان سمنان با حضور اعضاء در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

بازرسی از کانون های استان و شهرستان سمنان

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان سمنان اقای دکتر حافظی با کارکنان بسیج جامعه پزشکی استان، از کانون بیمارستان کوثر، کانون بیمارستان امیرالمومنین، کانون ب

به مناسبت هفته بسیج اعزام تیم تک تخصصی به مناطق محروم و کم برخوردار روستای حسن آباد واقع در دامغان

بمناسبت هفته بسیج، بسیج جامعه پزشکی استان سمنان تیم تک تخصصی سه روزه را به مناطق محروم و کم برخوردار روستای حسن آباد واقع در دامغان اعزام کرد.